Κεντρική Ομιλία
Προέδρου ΕΣΕΕ-ΙΝΕΜΥ στην Ετήσια Έκθεση 
Ελληνικού Εμπορίου 2014